Sunday, November 18, 2018 - 21:29:44

Vietnam won 14 prizes